Marrakesh Bt. ▾

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályba lépésének ideje: 2018. November

Információ:

A jelen Vásárlási Feltételek a Marrakesh Bt (a továbbiakban Eladó) valamint az általa, a www.marrakeshcementlap.hu honlapon kínált árucikkeire érvényesek. A honlap nem webshopként üzemel, így az ott közölt információk nem tekinthetők konkrét ajánlatnak, a változtatás és a tévedés jogát fenntartjuk.
A Marrakesh Bt. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Megrendelés adásával Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Vásárlási Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

1. A szerződő partner adatai

A szerződés a Marrakesh Bt.-vel (a továbbiakban Marrakesh Cementlap) jön létre.

Név: Marrakesh Bt.,
Székhely: 2045 Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út, Központi épület, Pf. 91.,
Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága,
Cégjegyzékszám: 13-06-065111, Adószám: 21913426-2-13,
Számlaszám: 10700419 – 24293208 – 51100005,
IBAN: HU32107004192429320851100005, SWIFT / BIC: CIBHHUHB,
Központi telefonszám: +36 30 582 2377

2. A szerződés létrejötte

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és egyéb feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a termékek kiválasztása után rendelését email útján küldheti el a Marrakesh Cementlap részére.

A Vásárló a következő adatokat kell, hogy megadja a megrendelésben.

 • Megrendelt áru megnevezése
 • Megrendelt áru mennyisége (m2, doboz, darab stb.)
 • Megrendelő neve és címe
 • Számlázási Név, cím amennyiben eltér a megrendelő adataitól. Ellenkező esteben a számla automatikusan a megrendelő adataival lesz kiállítva. Számla visszamenőleges módosítására nincs lehetőség.
 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt legkésőbb 48 órán belül e-mailben az Eladó visszaigazolja a Vásárlónak.

Az Eladó a Vásárló megrendelését visszaigazoló e-mail útján fogadja el. Ez tartalmazza a megrendelő adatait, tételes listát a megrendelt árukról, a tervezett szállítási dátumot, illetve a megrendelés véglegesítéséhez szükséges fizetendő előleg összegét.

A szerződés a megrendelést követően az előleg megfizetésével jön létre.                Az előleg fizetése történhet utalással, illetve személyesen az értékesítési helyszínen, készpénzben vagy bankkártyával.

 

Ettől eltérően a raktárkészletről történő vásárlás lehetséges, amikor a vásárlást nem előzi meg e-mailes megrendelés, előlegfizetés. A vételár teljes összegét az értékesítési helyen az előbbiekben említett módokon egyenlíti ki a Vásárló.

Raktárkészletről történő vásárlást megelőzheti foglalás, ami a vásárlási szándék jelzése.

Foglalt árut előleg fizetés nélkül 5 munkanapig tartunk fent, ezután a vásárlás szándékát semmisnek tekintjük.

 1. Rendelhető egységek, mennyiségekA www.marrakeshcementlap.hu weboldalon bemutatott burkolatok doboz egységben kerülnek értékesítésre.

Ezalól kivételt képeznek bizonyos burkolatielemek, Például: sarokelem, szegélyelem, szegélyburkolat stb.

A termékre vonatkozó mennyiségiegység információi, a termék adatlapon található.

A Vásárló a rendelésben jelölt mennyiségre az értékesítési egységet alapul véve, felfele kerekítve kapja meg Megrendelés visszaigazolást.

 • Raktárkészletről, illetve a már legyártott, szállítás alatt lévő termékek minimum rendelhető mennyisége 1 doboz
 • Raktárkészleten nem lévő, új gyártást igénylő rendeléseket minimum 5 m2 mennyiségtől tudjuk fogadni, a 3. pont rendelkezései alapján.
 • 5 m2 mennyiségnél kisebb gyártási megrendelést 30% felárral rendelhető meg

 

 1. Elállás

A Vásárló részére az elállás biztosított.

 

 • Amennyiben a rendelés készletről, illetve előregyártott, szállítás alatt lévő termék, megrendeléstől való elállását írásban kell az Eladó felé jelezni.

 

 • Gyártást igénylő, egyedi, nem raktárkészletről, nem előre gyártott készletekre vonatkozó megrendelések visszamondásának estében, az Eladó a szerződés létrejöttéhez szükséges előleget nem köteles visszafizetni. A Vásárló ilyen jellegű elállási szándékát írásban köteles jelezni.

 

 1. Árak és szállításA www.marrakeshcementlap.hu oldalon a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t.

Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.

A Marrakesh Bt. a termékek szállítását törökbálinti telephelyéig vállalja.

A www.marrakeshcementlap.hu oldalon feltűntetett árak ennek költségét tartalmazzák.

Átvételi lehetőséget a fent megnevezett helyszínen tud biztosítani, a teljes vételár (végszámlázás) kiegyenlítését követően.

 1. ÁtvételAz átvételre, a mindenkori nyitvatartásiidőben van lehetőség.

 

Az eladó az átvételhez nem köteles palettát (raklapot), gépi, illetve kézi rakodást biztosítani. Erről minden esetben a Vásárlónak kell gondoskodnia.

A termékek zárt kartondobozban kerülnek átadásra.

Az áru minőségi és a gyártáshelyesség ellenőrzése a Vásárló felelősége.

Amennyiben nem személyes átvétellel, hanem valamilyen köztes résztvevő közreműködésével valósul meg az elszállítás, a Vásárló az ilyen jellegű kifogásait írásban köteles jelezni.

 

7.1 Raktározás

 

A Vásárló megrendelt termékeket köteles a lehetőségekhez mérten a lehető leghamarabb a raktárból elszállítani. Az Eladó a 30 napig díjmentesen tárolja az át nem az át nem vett termékeket, 30 napon túl nettó 300 Forint / doboz / hét díjat róhat ki. Ennek a díjnak kiegyenlítése az áru átvételéhez elengedhetetlen.

 

 

 1. Szavatosság8.1. KellékszavatosságA Vásárló a Marrakesh Cementlap hibás teljesítése esetén a Marrakesh Cementlappal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló a termék átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló, mint jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Marrakesh Cementlapnak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. A Vásárló a hibát a Marrakesh Cementlap költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Marrakesh Cementlap a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Marrakesh Cementlap adott okot.

  A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak is minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

  A Vásárló közvetlenül a Marrakesh Cementlappal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Amennyiben a Vásárló egyben fogyasztónak is minősül, ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, illetve, ha e vélelem megdöntésre kerül.

  8.2. Termékszavatosság 

  A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó rendelkezések a Vásárlóra kizárólag és kifejezetten azon esetben vonatkoznak, amennyiben a Vásárló a Ptk. jelen tájékoztatóban hivatkozott rendelkezése alapján fogyasztónak minősül.

  A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, illetve a jelen tájékoztatóval összhangban, a gyártóval szemben érvényesítheti.

  Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti, azaz pénz visszatérítésére árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel azon tényre, hogy a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

  Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

  A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Marrakesh Cementlap) szemben gyakorolhatja.

  A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

  A gyártó, forgalmazó (Marrakesh Cementlap) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak, forgalmazónak (Marrakesh Cementlap) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  9. Jótállás

  A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „kormányrendelet”) tartalmaz előírásokat. A kormányrendelet (tárgyi) hatálya kizárólag az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés (azaz vállalkozás és fogyasztónak minősülő Vásárló) keretében értékesített és a kormányrendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

  A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, amit a Marrakesh Cementlap is vállal.

A jótállás kezdő időpontja a termék fogyasztónak minősülő Vásárlónak történő átadásának a napja.

Nem tartozik jótállás körébe a hiba, ha annak oka a termék fogyasztónak minősülő Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

– szakszerűtlen beépítés

-szakszerűtlen felületkezelés

– a Marrakesh Cementlap által ajánlott segédanyagoktól, felületkezőanyagoktól eltérő anyagok használata
– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
– elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló

– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Marrakesh Cementlapnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak minősülő Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

– ha a Marrakesh Cementlap a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Marrakesh Cementlap költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztónak minősülő Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Marrakesh Cementlapnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést a mindenkori szállítási ütemezéssel összhangban teljesítse.

A fogyasztónak minősülő Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 1. Tulajdonjog fenntartásaA vételár teljes kifizetésig a termék a Marrakesh Bt. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Marrakesh Bt. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.11. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetésA termék kifizetése a Vásárló választása szerint történhet banki előreutalással, bankkártyával vagy készpénzzel az értékesítés helyszínén. A Marrakesh Bt. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen.Előre utalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a következő számlaszámra szükséges a Vásárlónak átutalnia: Marrakesh Bt.,
  Székhely: 2045 Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út, Központi épület, Pf. 91. Számlaszám: 10700419 – 24293208 – 51100005, IBAN: HU32107004192429320851100005, SWIFT / BIC: CIBHHUHB,A Vásárlónak banki előre utalás, történő fizetés esetén meg kell adnia rendelési számát, – illetve amennyiben a Vásárló rendelkezik dokumentumszámmal – a dokumentumszámát is a közlemény rovatban.

  12. Kapcsolatfelvétel

  Esetleges kérdés vagy reklamációesetén a Marrakesh Cementlap az alábbi e-mailes, telefonos, illetve postai elérhetőségeken áll a Vásárlók rendelkezésére:

  E-mail:info@marrakesh.hu
  A Marrakesh Cementlap telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei:
  +36 30 582 2377

  A Marrakesh Cementlap telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
  H-P 10:00 – 18:00 óráig

  A Marrakesh Cementlap ügyfélszolgálat postacíme Marrakesh Bt.,

2045 Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út, Központi épület, Pf. 91.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy a Marrakesh Cementlap tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Marrakesh Cementlap a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.
A Marrakesh Cementlap a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén a Marrakesh Cementlap az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Marrakesh Cementlap és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Marrakesh Cementlappal folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület
(Pest Megyei Békéltető Testület)
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 – 14:00
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.:81

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Marrakesh Cementlapot a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Marrakesh Cementlap a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Marrakesh Cementlap székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Marrakesh Cementlap együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

14. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat a következő link megnyitásával érheti el: GDPR

15. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Marrakesh Bt. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A Marrakesh Bt. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a www.marrakeshcemelap.hu oldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. november.

Jelen ÁSZF letölthető itt .